Sempozyum Programı

Açılış

08:00 – 09:00 Açılış İkramı

Recep Şentürk İbn Haldun Üniversitesi Rektörü

Mahmut Ak İstanbul Üniversitesi Rektörü

09:00 – 09:30 Açılış Konuşmaları

Tahsin Görgün

09:30 – 10:45 Açılış Konferansı

10:45 – 11:00 İkram

Paralel Oturumlar 1 / 11:00 – 12:00

Fıkıh Tarihi (Mukaddime Salonu)

Oturum Başkanı İbrahim Kafi Dönmez

Fıkhın TeşekkülüBilal Aybakan

Fıkıh Usulü’nün Doğuşu ve Gelişimi Murteza Bedir

Osmanlı Usul-i Fıkıh Geleneği İmam Rabbani Çelik

Ibn Rushd’s Inquiry into Truth Majeeda Omer

Vakıf Özelinde Osmanlı Dönemi Fıkhı Süleyman Kaya

İletişim Tarihi 1 (Mesnevi Salonu)

Oturum Başkanı Mehmet Emin Babacan

İslam’da İletişim Tarihi ve Hukuku Hakkı Öcal

Türkiye’nin Medya ve İletişim Tarihini Yeniden Okumak: Tarihsel ve Kuramsal Birikim Üzerine Bir Değerlendirme Hediyetullah Aydeniz

İletişim Eylemi ve Medya Aygıtları Ekseninde İletişim Bilimi Cengiz Anık

Türkiye’de Sinema Akademisinin Doğuşu ve Literatürde Yeni Eğilimler Yusuf Ziya Gökçek

Tarihin Tarihi 1 (Cihannüma Salonu)

Oturum Başkanı Mahmut Ak
Kuruluş Devri Osmanlı Tarihçiliğinde Bir Gelenek: “Tevarih-i Al-i Osman” Tarzı Eserler

Selçuklu Tarihi Kaynağı Olarak Selçuknâmeler Haşim Şahin

Tarihin Tarihi Bağlamında Erken Dönem İslam Tarihine Metodolojik Bir Yaklaşım Halil İbrahim Hançabay

Tarih ve Siyaset: Gelibolulu Mustafa Âlinin Mehasin ül-Âdâbı Üzerine Bazı Gözlemler İsmail Pamuk

The Formation of History as a Discipline during Early Islamic History Elmira Akhmetova

Paralel Oturumlar 2 / 12:00 – 13:00

Medeniyet Araştırmaları (Mukaddime Salonu)

Oturum Başkanı Bilal Aybakan

Dünya Görüşünün Medeniyet Bilimleri Tarihindeki Yeri Alparslan Açıkgenç

İkinci Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Düşüncesinde İctimai Usul-i Fıkıh ve Usul-i Fıkıh Etrafında Yapılan Tartışmalar Vahdettin Işık

Mukaddime Ve Medinetu’l Fadıla Eserleri Işığında İbn Haldun Ve Fârâbi’nin Medeniyet Tasavvurları Suat Çelikkol – Fatıma Aksakal

İletişim Tarihi 2 (Mesnevi Salonu)

Oturum Başkanı Hakkı Öcal

Yeni Zelanda Saldırısının Dijital Ayak İzleri: Twitter Örneği Osman Doğan

Türk Tarihinde Kurtuluş Efsanelerinin Film Senaryosu Olarak İşlenmesi: Kürşad İhtilal Örneği Nowazes Ali Khan

Televanjelizm: Televizyonun Dini Hayat Üzerindeki Dönüştürücü Etkileri Ali Kıvrak

Tarihin Tarihi 2 (Cihannüma Salonu)

Oturum Başkanı Ramazan Aras
Rethinking on the Histories of Anthropological Thought: Contributions of Al-Biruni and Ibn Battuta

Bilimler Tarihine Endülüs’ten Bakmak: İbn Cülcül ve Sâid el- Endelüsî’nin Eserlerinde Bilimler Tarihi ve Müslüman Bilginlerin Yaptıkları Katkılar C. Ersin Adıgüzel

Conservation And Continuity Of The Muslim Historiography In The Age Of Paper Revolution: Islamic Historia Sacra Versus Profanum Christianitatis, 7 Th -8 Th Century Ce/1 St -2 Nd Century H Ataullah Bogdan Kopanski

History of Historiography and Science after Fuat Sezgin Detlew Quintern

Yemek – Cuma Namazı / 13:00 – 14:30

Paralel Oturumlar 3 / 14:30 – 16:00

Felsefe Tarihi (Mukaddime Salonu)

Oturum Başkanı Kemal Özen
İslam Meşşai Felsefe Geleneğinde Metodik İlkeler ve Değeri

İslam Felsefesi ve İlim Tasnifleri Tarihi Mevlüt Uyanık

Erken Dönem Mutezile Kelâmının Aristotelesçi Felsefesi ile İlişkisi Veysel Kaya

Osmanlı Düşüncesini Es’ile Kitaplarında Aramak: Kara Seydî-i Hamîdî ve Es’ile Literatürüne Katkısı Yasin Apaydın

Ibn Rushd’s Inquiry into Truth Majeeda Omer

Klasik Dönem Kelâmında Bilim ve Felsefe: Kelâmın Dakîk ve Latîf Konuları Ekseninde Bir Değerlendirme Mehmet Bulğen

Tasavvuf Tarihi (Mesnevi Salonu)

Oturum Başkanı Ahmet Murat Özel

History of TasawwufMerdan Güneş

Imagining Tasawwuf in Asian Civilization: Izutsu’s Oriental Philosophy Revisited Qayyim Naoki Yamamoto

Tasavvuf Metafiziğinin Gölgesinde Ramon Llull’un Varlık Düşüncesi Selman Dilek

Doğu İrfanının Amerika’daki İzdüşümleri: New England Transandalistleri ve Tasavvufî Şiir Nurullah Koltaş

Hicrî İlk Beş Asırda Dinî İlimlerin Gelişimi ve TasavvufMerve Sağan

Psikoloji Tarihi (Cihannüma Salonu)

Oturum Başkanı Turgay Şirin
Modern Psikoloji Tarihinde Osmanlı’nın Yeri

The Unappreciated Contributions of Early Muslim Scholars to Psychology Malik Badri

Osmanlı Döneminde Akıl Hastalığı Hatice Nil Sarı

İslamda Psikoloji Tarihi Mustafa Atak

Exploring the Diversity of Disciplinary Approaches to Human Psychology in the Islamic Intellectual HeritageHooman Keshevarzi

İkram / 16:00 – 16:15

Paralel Oturumlar 4 / 16:15 – 17:45

Mantık Tarihi (Mukaddime Salonu)

Oturum Başkanı Ali Durusoy

İslam Mantık Tarihinden Kesitler İbrahim Çapak

Argümanlaştırma (Argümantasyon) ve İslam Bilimlerinde Kullanımı Aytekin Özel – Elif Özel

İlm-i Nazarın (Hilâf/Cedel) Tekâmülü: Burhanuddîn en-Nesefî ve Eserleri Necmeddin Pehlivan

İslam Mantık Felsefesinde Yüklemleme Teorileri Mehmet Özturan

Is There Really a Problem of “the Authenticity of Islamicate Dialectics”? Rahmi Oruç

Coğrafya Tarihi (Mesnevi Salonu)

Oturum Başkanı Mehmet Bayartan
Geçmişten Geleceğe Coğrafi Düşünceler

An Investigation on Geophysical Ideas and Measurements in Ottoman Geography in Transition from Premodern (Islamic) to Modern (Western) PeriodsFerhat Özçep

Tercümelerden Özgün Eserlere Osmanlı Coğrafyacılığının Gelişimiİlhami Danış

Osmanlı Coğrafyacılığı ve Avrupa’dan Tercüme Eserler (16-18. Yy) Ahmet Üstüner

Fuat Sezgin Çalışmalarında Coğrafya: Tarihi Süreç Hakan Kalaycı

Siyaset Tarihi (Cihannüma Salonu)

Oturum Başkanı Talha Köse

Osmanlı’da İlm-i Siyaset Asım Cüneyt Köksal

Tarihsel ve Teorik Açıdan Adalet Dairesinin Uzun Formu İlker Kömbe

Firâset Aynasında Siyaset Yapmak: İslam Düşünce Tarihinde İlm-i Firâset ve Siyasetnâme Literatüründeki Yansımaları Elmin Aliyev

İkram / 17:45 – 18:00

Paralel Oturumlar 5 / 18:00 – 19:00

İşletme Tarihi (Mukaddime Salonu)

Oturum Başkanı Fuat Erdal

İslam Medeniyetinin Yönetim Bilimine Katkısı: Yönetici Geliştirme Örneği Nihat Erdoğmuş

An Eleventh Century Handbook for Managers: Qabus-Nama and Responsible Management Sümeyye Kuşakçı

Restoring Trust in Islamic Business Ethics Mahmut Arslan

Hadis Tarihi (Mesnevi Salonu)

Oturum Başkanı Zekeriya Güler

Hadis Tarihinin Dönemleri Ahmet Yücel

Hicrî İlk Üç Asırda Ricâl Tenkit İlminin Kısa Serüveni Halil İbrahim Turhan

Menheciyyetü’t-Tasnifi’l-Hadîsî fi’l-Karni’s-Sâlis Mukâreneten bi’l- Karni’s-Sânî el-İktisâr ale’l-Merfûât ve’l-Mevsûlât Nemûzecen Hamzeh el-Bakri

Târîhu’l-Musannefâti’l-Hadîsiyye fi’l-Karneyni’r-Râbi‘ ve’l-Hâmis: el- Müstahracât Nemûzecen Mukârabe Cedide Ahmad Snober

Açılış

08:00 – 09:00 İkramı

Paralel Oturumlar 6 / 09:00 – 10:00

Dil Bilimleri Tarihi (Mukaddime Salonu)

Oturum Başkanı Bülent Uçar

Arap Dili ve Edebiyatı Çalışmaları Tarihine Dair Bir Hülasa İsmail Durmuş

Dilbilim Tarihine Dair Birkaç Söz Ahmet Turan Arslan

Bir Dilbilimi Olarak Vaz‘ İlmi ve Tarihsel Gelişimi İbrahim Özdemir

Arap Edebi̇yatında İnşâ Sanatının Ortaya Çıkışı ve Başlıca Temsi̇lci̇leri̇ Ali Bulut

Sanat Tarihi 1 (Cihannüma Salonu)

Oturum Başkanı Mustafa Sürün

Osmanlı Kayıtlarında Mimar Sinan Selçuk Mülayim

Türkiye’de İslâm Sanatları Tarihi Yazımı Yıldıray Özbek

Türkiye’de Sanat Terimleri Meselesinin Ortaya Çıkışı ve Sanat Terimleri Üzerine Yapılan İlk Çalışmalar Mustafa Sürün

Osmanlı Minyatürü Araştırmalarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Deneme Hesna Haral

Paralel Oturumlar 7 / 10:00 – 11:00

İlim Tasnifleri Tarihi (Mukaddime Salonu)

Oturum Başkanı Mehmet Görmez

İslam Filozoflarının İlim Tasnifinde Nefs İlminin Yeri Burhan Köroğlu

İbnü’l-Ekfânî ve İrşâdü’l-Kâsıd’ı Cahid Şenel

Taşköprizade ve Miftâhu’s-Saâde’si Ahmet Sururi

Molla Sadrâ ve el-Esfârü’l-Erbaa ve İksîrü’l-Ârifîn’i Sümeyye Parıldar

Sanat Tarihi 2 (Cihannüma Salonu)

Oturum Başkanı Selçuk Mülayim

Osmanlı Kitap Resimlerinde Metin-Resim İlişkisi Çerçevesinde Kutsalın Betimlenmesi: Miraç Sahneleri Bağlamında Hz. Peygamber, Melekler ve Burak Tasvirleri Nicole Kançal-Ferrari

Sanat Tarihi Metodları İslam Sanat Pratiklerine Uygulanabilir mi? Zeynep Gemuhluoğlu

Felsefe, Kelâm ve Tasavvufî Düşünce Perspektifinden “İslam Estetiğine” Kuramsal Bir Bakış: Kavramlar, Dönemler, Kişiler Üzerinden Bir DeğerlendirmeAyşe Taşkent

İkram / 11:00 – 11:30

Paralel Oturumlar 8 / 11:30 – 12:30

Tefsir Tarihi (Mukaddime Salonu)

Oturum Başkanı Mehmet Emin Maşalı

Kur’an Tercüme Tarihi Hidayet Aydar

Neş’etu’l-Ulûmi’l-Kur’âniyye ve Hareketu’t-Te’lîf fîhâ Abra’l-Kurûni’s- Selâseti’l-Ûlâ: İlmu’l-Tefsir ve Ba‘zi’l-Ulûmi’l-Kırâiyyeti Enmuzecen Omar Hamdan

Hicri 4 ve 5. Asırda Tefsir İsmail Çalışkan

Osmanlı’nın Yükseliş Döneminde Tefsir: Molla Gürânî ve Ebüssuûd Efendi Tefsirleri İhsan Kahveci

Edebiyat Tarihi 1 (Cihannüma Salonu)

Oturum Başkanı Fatih Andı
Türk Edebiyatının Modernleşme Sürecinde Gelenekten Kaçmak, Geleneğe Koşmak: Ortak İslam Edebiyatları Karşısında Konumlanış Bocalaması

Yıkmak ve Yapmak veya Avrupa’da da Böyle – Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Edebi Eleştirinin Eleştirisi Mehmet Narlı

Tali̇h Deği̇l, Tari̇h Hatası: Büyük Bütünden Soyutlanmış Edebi̇yatımız Dursun Ali Tökel

1939 1. Neşriyat Kongresinden, 2018 6. Ulusal Yayın Kongresine Türk Çocuk Edebiyatının ve Yayıncılığının Değerlendirilmesi Melike Günyüz

Paralel Oturumlar 9 / 12:30 – 13:30

Dinler Tarihi (Mukaddime Salonu)

Oturum Başkanı Ömer Faruk Harman
Şehristani ve Eseri el-Milel ve’n-Nihal

İslam Araştırmalarında Dinler Tarihinin Önemi ve Milel ve Nihal Geleneği Şinasi Gündüz

Biruni ve Hint Dinleri Ali İhsan Yitik

İbn Nedim ve el-Fihrist’te Dinler İsmail Taşpınar

Edebiyat Tarihi 2 (Cihannüma Salonu)

Oturum Başkanı Hüseyin Yazıcı

Edebi̇yat Tari̇hi̇nde Yaratıcı Yeni̇li̇kler: Şehi̇r Mersi̇yeleri̇ Eyyüp Tanrıverdi

Değişen Medeniyet Paradigmalarına Ayna Tutan Bir Gözlemci: Mısırlı Yahya Hakkı (1905-1992) Hüseyin Yazıcı

Modern Edebi̇yat Tari̇hçi̇li̇ği̇nin Ayrıştırıcı ve Çatışmacı Zi̇hni̇yeti̇ Adnan Karaismailoğlu

Edebi̇yatçının Önceli̇kli̇ Olarak Bi̇lmesi̇ Gerekenler İlyas Karslı

Öğle Yemeği / 13:30 – 14:30

Paralel Oturumlar 10 / 14:30 – 15:45

Kelam Tarihi (İhya Salonu)

Oturum Başkanı Mustafa Sinanoğlu

Beylikler Dönemi Anadolusunda Belagat Merkezli İlim Hareketliliği: Sebepleri ve Etkileri Üzerine Bir Tahlil Mehmet Kalaycı

Cumhuriyet Dönemi Kelam Tarihi Ahmet Süruri

İlmü’l-Kelam beyne’l-Mütekaddimîn ve’l-Müteahhirîn Dirâse Tahlîliyye Ali el-Ömeri

İslam İktisat Tarihi (Mesnevi Salonu)

Oturum Başkanı Erol Özvar

Political Economy in the Ottoman Empire Metin Cosgel

Islamic Economics: A Discipline Still in Making Ahmet Faruk Aysan

İktisadi Dünyayı Düşünmenin İmkanı: Modern İktisada Dair Eleştirel Bir Analiz Feridun Yılmaz

Eğitim Bilimleri Tarihi (Cihannüma Salonu)

Oturum Başkanı Sefa Bulut

Osmanlı Medreselerinde Eğitim Anlayışı Ayşe Zişan Furat – İbrahim Turan

İslam Eğitim Geleneğinde Bir Meslek Olarak Öğretmenlik Bayramali Nazıroğlu

History of Education in Early Islam Vehbi Baysan

Öğle Yemeği / 15:45 – 16:00

Kapanış Konferansı / 16:00 – 16:45

Ulaşım